Macaw.nl/Inspiratie/Nieuws/Macaw & ShoppingTomorrow

Macaw leidt samen met Sitecore expertgroep ShoppingTomorrow

Dit jaar neemt Macaw voor het eerst deel aan ShoppingTomorrow, hét Nederlandse digital commerce-platform en -onderzoeksprogramma. Als voorzitter van de expertgroep Business Model Innovation for B2B2X gaan we, samen met Sitecore en de aangesloten experts, dit jaar antwoord geven op één van de meest prangende vragen binnen de e-commercebranche.

ShoppingTomorrow is het meest toonaangevende netwerk en onderzoeksprogramma voor e-commerceprofessionals van Nederland. Jaarlijks houden zo’n twintig expertgroepen zich vanuit ShoppingTomorrow bezig met de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen (digital) commerce. En dit jaar zijn we voorzitter van één van deze expertgroepen: Business Model Innovation for B2B2X! 

Onderzoeksprogramma Shopping Tomorrow van start 

Op donderdag 17 maart vond in de Utrechtse Galgenwaard de ShoppingTomorrow Kick-Off plaats. Wat betekent dat het onderzoeksprogramma van ShoppingTomorrow nu officieel is afgetrapt! De aankomende maanden gaan we, samen met Sitecore en de experts in onze expertgroep, aan de slag met het formuleren van een uitgebreid antwoord op onze onderzoeksvraag. 

Die onderzoeksvraag luidt: Hoe kan ik mijn organisatie transformeren van een traditionele fabrikant naar een klantgericht ecosysteem, door alle belanghebbenden in de waardeketen met elkaar te verbinden?’  

Opgeknipt in een zestal subvragen, vliegen we tijdens maandelijkse expertmeetings steeds een ander onderdeel van deze overkoepelende hoofdvraag aan. De uitkomsten van alle bijeenkomsten bundelen we uiteindelijk in een omvangrijk en diepgaand te publiceren bluepaper. 

Samenbrengen organisaties, ketens én ervaringen 

De kracht van onze expertgroep zit hem met name in de veelzijdigheid van de aanwezige expertise. Van Finance en Food tot Manufacturing; iedere branche – sterker nog, ieder bedrijf – heeft zijn eigen keten(s), positie daarbinnen en visie op (digital) commerce. Waar we onderling weer veel van kunnen leren. De gemene deler? Stuk voor stuk zijn de deelnemers binnen onze expertgroep voorlopers in hun branches, ook op het gebied van commerce. 

Commerce-uitdaging verder begrijpen en gezamenlijk aanvliegen 

Als Macaw lopen we voorop wanneer het aankomt op digitale transformatie. Binnen de talloze organisaties die we helpen met hun transformatievraagstukken, zien we vaak dat ze worstelen op het snijvlak van innovatie en commerce. Met grote uitdagingen, die van bedrijven vragen om hun verdienmodel – en daarmee de hele bedrijfsvoering – continu kritisch tegen het licht te houden.  

En dit gaat verder dan de ketenverschuiving, waarbij steeds meer – van origine – B2B-organisaties richting de eindklant opschuiven. Treffend verwoord door Dyson: ‘Koop rechtstreeks bij diegene die het maakt’. 

Bovenop (e)-commerce-ontwikkelingen zitten 

Het gaat er op het snijvlak van commerce en transformatie ook met name om hoe je in staat bent om steeds je eigen businessmodel te vernieuwen. Om nieuwe (directe en indirecte) verdienmodellen te implementeren én te omarmen. Ook als je je traditioneel op B2B focust, of inmiddels al een indirect kanaal hebt weten aan te boren, zul je als commerce-specialist met business model innovation aan de slag moeten. 

Gartner vat deze businessmodel-flexibilisering samen met de term ‘composable business’. Wat wil zeggen: niet meer alleen maar complete en eendimensionale producten en diensten ontwikkelen en aanbieden, maar deze diensten en producten juist in zo klein mogelijke businesscomponenten opbreken. Opdat je deze componenten steeds opnieuw kunt gebruiken binnen nieuwe businessmodellen. 

Díé ontwikkelingen, dáár willen we als Macaw graag bovenop blijven zitten. En vormen voor ons een belangrijke drijfveer om aan ShoppingTomorrow deel te nemen. De uitkomsten van het onderzoek lees je in het bluepaper die te downloaden is via Shopping Tomorrow.nl. 

Executive Brief: Digital Transformation Roadmap
Digitalisering is complex en gaat veel verder dan een paar technologie projecten. Een goede roadmap geeft richting, volgordelijkheid en samenhang. Maar bovenal zorgt het voor sturing op business waarde. Tijdens deze workshop gaan we samen aan de slag met jouw roadmap en ontwikkelen we een executive brief.
Lees meer
Bluepaper

Business Model Innovation for B2B2X 2022

De uitkomsten van ons onderzoek vind je in onze bluepaper op Shopping Tomorrow.nl. Onze centrale takeaways: 

  1. Om snel op ontwikkelingen in te kunnen spelen, kiest 60 procent van de organisaties volgens Gartner in 2023 voor een composable businessstrategie. De organisaties die voor zo’n aanpak kiezen, zijn 80 procent sneller met het implementeren van nieuwe functies.
  2. Een succesvolle innovatie of transformatie van het huidige businessmodel vraagt om systeemdenken. Vanuit verschillende perspectieven (‘lenzen’) bekijk je het gehele systeem. In kleine cycli vinden continu interventies plaats, waarmee je gedurende het proces steeds op het maximale resultaat stuurt.
  3. Met bewezen methodieken kun je bepalen wat de behoeften zijn van alle stakeholders in de waardeketen. Zo kun je daar als organisatie beter op inspelen.
Contact